باشگاه سفیران ایمنی جاده ها زیر نظر کمیته آموزش کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در راستای خدمات رسانی به سفیران خود با مراکز خدماتی  اقدام به عقد قرارداد نموده است تا این مراکز برای سفیران این باشگاه خدمات خود را با تخفیف ها و شرایط قابل توجه ارائه نمایند.

همچنین اگر شما هم می خواهید گامی در جهت پویش ملی ایمنی جاده ها بردارید و از مزایای بازار بالقوه باشگاه سفیران استفاده نمایید، با ما تماس بگیرید.

لیست خدمات دهنده ها