بیانیه ماموریت و رسالت کمیته آموزش

درجایگاه مرجع قانونی توسعه آموزشهای همگانی مهارتهای رانندگی و اقدام در جهت ایمنی جاده
های درون و برون شهری . همچنین سفرهای برون مرزی از طرف فدراسیون بین المللی fia

لذا اصل آموزش در صدر اهم وظایف و ماموریت های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی قرار داشته و
در همین راستا تربیت مربیان و مدرسین متخصص و کارازموده به منظور ارتقاء سطح مهارت رانندگی
و ایمنی جاده ها از اقشار . سطوح و سنین مختلف منطبق با استاندارد های جهانی و فراهم نمودن
منابع نرم افزاری و سخت افزاری آموزشی همچنین منابع انسانی ومالی پایدار . ماموریتی است که
کمیته آموزش های تخصصی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در راستای اهداف اصلی بر عهده داشته
و باید به بهترین نحو ایفای نقش نماید